Μεταφορά προσωπικού των εταιρειών του ομίλου ΟΑΣΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3920/2011 (ΦΕΚ 33/Α/2011).

Το  Υπουργείο Εσωτερικών  απέστειλε σε όλα τα Υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες ή οργανισμούς, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενα από δημόσια Αρχή, Αυτοτελείς ή Ανεξάρτητες Αρχές, Δήμους ή Περιφέρειες (1ος ή 2ος βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης) έγγραφο για να γνωστοποιήσουν τις κενές θέσεις που τυχόν θέλουν να πληρώσουν ή τις ανάγκες  πέραν των κενών θέσεων, ώστε να καλυφθούν με μεταφορά προσωπικού των εταιρειών του ν.3920/11.


ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2011


Αριθ. Πρωτ.:
ΔΙΠΙΔΔ/Β 10 A.Σ. / 1 /οικ. 5358

Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΠΡΟΣ:
1. Όλα τα Υπουργεία
Α)Δ/νσεις Διοικητικού ή Προσωπικού
Β)Δ/νσεις εποπτείας Νομικών Προσώπων
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Δ/νσεις Διοικητικού ή Προσωπικού
3. Ανεξάρτητες Αρχές,
Δ/νσεις Διοικητικού ή Προσωπικού
4. Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας
ΟΤΑ του ΥΠΕΣΑΗΔ
5. Όλες τις Περιφέρειες
Δ/νσεις Διοικητικού ή Προσωπικού

ΚΟΙΝ:
1. Γραφεία Υπουργών και Υφυπουργών
2. Γραφεία Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών
3. Γραφεία Ειδικών Γραμματέων
4. Γραφεία Προέδρων Ανεξάρτητων Αρχών

 
Θέμα: Μεταφορά προσωπικού των εταιρειών του ομίλου ΟΑΣΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3920/2011 (ΦΕΚ 33/Α/2011)

            Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8, 9, 10 και 11 του ν.3920/2011(ΦΕΚ 33 Α’), το πλεονάζον τακτικό προσωπικό των εταιρειών, του άρθρου 8 του ως άνω νόμου (των εταιρειών του ομίλου ΟΑΣΑ: ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΟΑΣΑ, ΑΜΕΛ-ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ, ΤΡΑΜ)  που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας σε Δημόσιες Υπηρεσίες ή οργανισμούς, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενα από δημόσια Αρχή, Αυτοτελείς ή Ανεξάρτητες Αρχές, Δήμους ή Περιφέρειες (1ος ή 2ος βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης). Η μεταφορά γίνεται στην ίδια εκπαιδευτική βαθμίδα, σε κενή θέση της υπηρεσίας υποδοχής και σε περίπτωση που δεν υπάρχει κενή θέση σε συνιστώμενη προσωποπαγή.
            Προκειμένου το Υπουργείο μας και το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για τη μεταφορά του προσωπικού αυτού, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε, μέχρι 16 /3 /2011, τις κενές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που τυχόν θέλετε να πληρώσετε ή τις ανάγκες σας πέραν των κενών θέσεων προκειμένου να καλυφθούν με μεταφορά προσωπικού των εταιρειών του

ν.3920/11. Στην περίπτωση γνωστοποίησης αναγκών, οι αναγκαίες θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου θα συσταθούν με την πράξη μεταφοράς του εν λόγω προσωπικού, με παράλληλη δέσμευση κενής οργανικής θέσης τακτικού προσωπικού.
            Η καταγραφή των αναγκών των φορέων θα γίνει σε ειδικό αρχείο EXCEL, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΔ&ΗΔ www.gspa.gr στα «Επίκαιρα Θέματα ». Μετά τη συμπλήρωση, το αρχείο θα αποστέλλεται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ηλεκτρονικά στις ακόλουθες διευθύνσεις ώστε να είναι δυνατή η άμεση επεξεργασία τους από την Υπηρεσία μας :

ΦΟΡΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
-Υπουργεία
-Ανεξάρτητες Αρχές
-Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

-Περιφέρειες
-ΟΤΑ

http://www.gspa.gr/%282713093660696252%29/eCPortal.asp?id=6737&nt=55&lang=1&lang=1

 
Τα ανωτέρω στοιχεία που θα αποστέλλουν οι φορείς θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονομασία φορέα, τηλέφωνα επικοινωνίας, αποστέλλουσα οργανική μονάδα, ονόματα αρμοδίων υπαλλήλων, e-mail).
Τα Υπουργεία και τα Ν.Π.Δ.Δ. που έχουν περιφερειακές υπηρεσίες θα αποστείλουν ένα και μοναδικό e-mail στο οποίο θα περιλαμβάνονται τόσο οι ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας όσο και των περιφερειακών τους υπηρεσιών. Επίσης, κάθε φορέας (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού)  πρέπει να αποστείλει ξεχωριστά τις ανάγκες του με ένα e-mail απευθείας στις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις.
Οι υπηρεσίες που εδρεύουν σε παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές παρακαλούνται να δηλώσουν άμεσα τις ανάγκες τους για μεταφορά προσωπικού, διότι ενδέχεται να υπάρχει προσωπικό υπό μεταφορά που να επιθυμεί να καλύψει αυτές τις θέσεις.
Για τις ειδικότητες του πλεονάζοντος προσωπικού που δεν αντιστοιχούν σε ειδικότητες που προβλέπονται στους οργανισμούς των δημοσίων υπηρεσιών, παρακαλούνται οι φορείς που έχουν ανάγκη από προσωπικό να ζητήσουν το  προσωπικό αυτό με τα προσόντα του πλεονάζοντος προσωπικού.
Επισημαίνεται ότι, όσοι φορείς αποστείλουν e-mail μετά την οριζόμενη προθεσμία, δεν θα ληφθούν υπόψη.
            Τονίζεται ότι οι κενές θέσεις ΙΔΑΧ καθώς και οι θέσεις που θα συσταθούν θα πρέπει να είναι αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας  της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με αυτή που ανήκει ο μεταφερόμενος όπως περιγράφονται στο σχετικό πίνακα.
            Σημειώνεται ότι τυχόν θέσεις που δόθηκαν για μεταφορά προσωπικού από οποιοδήποτε άλλο φορέα δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις νέες θέσεις- ανάγκες που θα δοθούν σε απάντηση της εγκυκλίου αυτής.
            Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου μας προς την οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται να κοινοποιήσει αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο σε όλους τους ΟΤΑ, α’ και β’ βαθμού και τα Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ που εποπτεύουν.
            Τα Υπουργεία παρακαλούνται  να κοινοποιήσουν την παρούσα αυθημερόν  στα Ν.Π.Δ.Δ., τους οργανισμούς  και  Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύουν. Επίσης, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και οι Περιφέρειες στα Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. της εποπτείας τους.
            Επισυνάπτονται σε ηλεκτρονική μορφή:
1        Ηλεκτρονικός πίνακας Excel
2        Πίνακας κατά νομό και ειδικότητα του προς μεταφορά προσωπικού.

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης


                                                                                                            Γ. Ντόλιος

Εσ. Διανομή
Γραφείο κ. Υπουργού

Δημοσίευση σχολίου

[disqus][facebook][blogger]

ΣΑΚ ΗΛΠΑΠ

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget